Skip to content

Jedna od osnova rada u Photoshop-u je pravljenje selekcija. Photoshop, jedan od najboljih alata za grafički dizajn, poseduje više alatki za pravljenje selekcije. U ovom tekstu biće objašnjeno 9 osnovnih alatki, njihova primena i korišćenje u pravljenju željenih selekcija u Photoshop-u.

Ne postoji univerzalna alatka za pravljenje selekcije, već na osnovu potrebe, sadržaja i kvaliteta slike kombinuju se razne alatke i njihove mogućnosti u programu, za pravljenje odgovarajućih selekcija.

Osnovne Photoshop alatke za selekciju

Spisak osnovnih alatki za selekciju:

 

Marquee Tool

 • Rectangular Marquee Tool
 • Elliptical Marquee Tool
 • Single Row Marquee Tool
 • Single Column Marquee Tool

 

 

Lasso Tool

 • Lasso Tool
 • Polygonal Lasso Tool
 • Magnetic Lasso Tool

 

 

Quick Selection Tool

 • Quick Selection Tool
 • Magic Wand Tool

 

Marquee Tool 

Rectangular Marquee Tool je verovatno najkorišćenija alatka za selekcije. Nalazi se na vrhu Tool Bar-a. Za upravljanje i korišćenje Rectangular Marquee Tool i Eliptical Marquee Tool koriste se iste komande. Selekcija sama po sebi počinje da se pravi iz gornjeg levog ugla povlačenjem miša po radnoj ploči. Za kreiranje pravilnog kvadrata ili kruga drži se komanda “SHIFT” prilikom povlačenja selekcije. Prilikom držanja komande “ALT” na tastaturi selekcija počnje da se pravi iz sredine. Držanjem “SHIFT”-a i “ALT”-a selekcija se ravnomerno pravi iz sredine i pravilnog je oblika.

Ima više vrsta prečica, tako da za dodavanje nove selekcije već postojećoj drži se komanda “SHIFT” na tastaturi. Za oduzimanje od postojeće selekcije drži se komanada “ALT” na tastaturi prilikom povlačenja mišem. U gornjem meniju nalaze se ikonice sa opcijama za pravljenje nove selekcije, dodavanje selekcije, oduzimanje selekcije i presecanje selekcije. Da bi se opcije primenile potrebno je prvo kliknuti na željenu ikonicu, pa potom praviti selekciju. Takođe postoji i opcija “FEATHER”, koja da bi se primenila potrebno je da se aktivira pre pravljenja selekcije. Služi za blagi prelaz između ivica i sredine selekcije.

U gornjem panelu sa opcijama nude se tri mogućnosti pravljenja selekcije: Normal, Fixed ratio i Fixed style. 

Fixed ratio znači da se prilikom povlačenja selekcije ona proporcijalno uvećeva ili smanjuje na osnovu zadatih parametara u poljima width i height

Fixed style je treća opcija  gde je veličina selekcije već određena unetim parametrima u polja width i height. Tako da samo jednim klikom miša na radnu površinu dobijamo već unapred pripremljenu selekciju.

Single Row Marquee Tool i Single Column Marquee Tool su selekcije koje služe za selektovanje jednog reda piksela. 

Single Row Marquee Tool je selekcija za vertikalni red piksela.

Single Column Marquee Tool za horizontalni red piksela. Dodatne mogućnost koje su primenjive za ovaj tip selekcija su: pravljenje selekcije, dodavanje selekcije, oduzimanje selekcije i presek selekcije kao i mogućnost  “Feather”-a.

Lasso Tool

Sledeća grupa alatki koju ćemo objasniti je Lasso Tool. Sadrži 3 vrste alatki Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool i Magnetic Lasso Tool.

Lasso tool je jedna od prvih alatki za pravljenje selekcija u Photoshop-u. Služi za pravljene brzih i nepravilnih selekcija.

Polygonal Lasso Tool je jednostavna alatka za selekciju u Photoshop -u, funkcioniše po principu pravljenja ravnih linija. To znači da sa ovom alatkom možemo da pravimo selekcije bez krivih i vijugavih linija. Selekcije sa Lasso Tool -om, Polygonal Lasso Tool-om se zatvaraju automatski ili klikom na početak putanje kojom se pravi selekcija. Ove selekcije od mogućnosti sadrže: pravljenje nove selekcije, dodavanje selekcije, oduzimanje selekcije i presek selekcije kao i mogućnost “Feather”-a.

Magnetic Lasso Tool je alatka koja prepoznaje ivice objekata oko kojeg se pravi selekcija i svoju putanju pripaja na te iste ivice objekta. Sa ovom alatkom se prave tačnije selekcije i ima više mogućnosti kontrolisanja. Pored osnovnih mogućnosti (pravljenje nove selekcije, dodavanje selekcije, oduzimanje selekcije, presek selekcije i feather) sadrži još i Width, Contrast i Frequency.

Width predstavlja radijus u kojem će kursor selekcije da prepoznaje ivice objekta. Da bi se lakše shvatilo šta Width radi i predstavlja, potrebno je pritisnuti CapsLock na tastaturi, tada se izgled kursora menja u krug sa krstićem u sredini. Krug oko kursora predstavlja Width. Primetićete kako se parametri uneti u polje Width povećavaju, tako se i krug oko kursora povećava i obratno. To znači da što je veći broj unet u Width polje veći je i radijus prepoznavanja ivica. Sa manjim brojem unetim u Width polje, radijus će biti manji i precizniji. Svakako je lakše raditi sa Magnetic Lasso Tool alatkom ako je radijus Width-a veći.

Contrast se odnosi ivice objekta oko kojeg se pravi selekcija. To znači koliko razlike u boji ili osvetljenju mora da sadrži objekat ili pozadina da bi se smatralo ivicom. Za crno bele postavke može se koristiti maksimum kontrasa. Ali za “utopljene” slike gde se ivice ne mogu tako jasno utvrditi, koristi se manji kontrast, 

Frequency predstavlja broj tačaka tj. “anchor point”-a. Što je veći broj unet u polje Frequency to će selekcija koja se pravi sadržati više tačaka, a što je manji broj unet u polje Frequency selekcija će sadržati manje tačaka. Manje tački u selekciji se koristi kada su u pitanju jednostavniji oblici, a više tački za kompleksnije objekte. Anchor points možemo sami dodavati radi bolje selekcije. Kada se desi da put selekcije skrene od ivica objekta koji želimo da selektujemo, možemo lako da se vratimo na ispravan deo putanje brišući tačke tj. anchor points. Tačka tj. “anchor point” se uklanja pritiskom na “Backspace”. Tačke koje se brišu ne prekidaju tok pravljenja selekcije.

Primetili ste da prilikom rada sa alatima za selekciju postoji opcija “Anti-alias”. Anti-alias predstavlja mekoću ivica selekcije. Kada je ta opcija čekirana ivice su mekše, a kada nije čekirana ivice selekcije su tvrđe. Zato se to polje uvek ostavlja čekirano.

Quick Selection Tool 

Quick Selection Tool je najzastupljenija alatka za selekciju. Od mogućnosti kontrolisanja ima panel sa “Presets”, u njemu se nalaze ili mogu da se nalaze već opremljene vrste i tipovi četkica sa kojima se vrši selekcija. Takođe ima opcije za pravljenja nove selekcije, dodavanja selekcije i oduzimanje selekcije. Dodavanje se vrši sa “Shift” dugmetom koje se drži prilikom povlačenja kursora, a oduzimanje sa “Alt” dugmetom. U gornjem panelu sa opcijama može se nameštati  veličina, tip, površina i ugao četkice sa kojom se vrši selekcija. 

Sample All Layers opcija kada je čekirana čini da se napravljena selekcija primenjuje na sve layer-e, a kada opcija Sample All Layers nije čekirana selekcija se može primeniti samo na layer-u na kome je napravljena.

Magic Wand Tool 

Magic Wand Tool je alatka koja selektuje područje uobičajene svetlosti i boje. To znači da selektuje iste ili slične piksele. U gornjem panelu su standardne opcije (nova selekcija, oduzimanje selekcije i dodavanje selekcije).

Sample Size označava koliku će površinu uzorka alatka uzeti za pravljenje selekcije. 

Tolerance označava nivo osvetljenosti, tj. označava koliko će slične piksele alatka uzeti za selekciju. Menja se prema potrebi. Zavisi od slike i površine koju želimo da selektujemo.

Contiguous polje kada je čekirano selektuje slične piksele koji su u njegovoj blizini i koji se dodiruju. Kada to polje nije čekirano alatka će praviti selekciju sa sličnim pikselima koji se ne dodiruju.

Sve selekcije napravljene predstavljenim alatima mogu se dodatno transformisati, to znači da se mogu dodatno uređivati. To se postiže pomoću desnog klika na napravljenoj selekciji. Tada se pojavljuje prozor menia koji nudi razne vrste transformacija.

Postoji više načina da se napravi selekcija u Ps. Ovaj tekst treba da vam pomogne da budete svesni glavnih metoda izrade selekcija i kada i kako bi trebalo da razmislite o njihovoj primeni. Poznavanje pravog alata za posao je od vitalnog značaja za stvaranje efikasnih izbora. Imajte na umu da ovaj tekst ne treba da vas natera da izaberete jednu alatku ili jedan metod pre svih drugih u svim okolnostima. Umesto toga, treba analizirati svaku mogućnost i potrebu pojedinačno i odlučiti koja kombinacija alata će biti najbliža rezultatu koji želite.

Ukoliko ste u ovom tekstu saznali nešto novo i interesantno, ovde pročitajte još edukativnih tekstova koje smo pripremili za vas: News & Stories

Made by Vladimir Bojić –  Senior Graphic Designer @Digitizer

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  Kontakt Forma.

  ime i Prezime*
  Email*
  Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
  Broj mobilnog telefona
  Kompanija/Organizacija*
  Website
  Šta je potrebno Vašoj kompaniji/organizaciji?
  Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
  Koje rezultate želite da postignete?


  Mobile & Mail.

  Back To Top