Skip to content

Pen Tool alatka u Photoshop-u je izuzetno svestrana funkcija koja se koristi za kreiranje vektorskih oblika i za odabir prilagođenih izbora, i neizostavni je izbor za grafički dizajn. Pen Tool je jednostavna selekciona funkcija koja omogućava popunjavanje, pomicanje ili vršenje izbora iz onoga što je nacrtano.

Ovo je jedan od najmoćnijih alata na raspolaganju u Photoshop-u, a ujedno i jedna od osnovnih koje treba savladati pre započinjanja istraživanja naprednih funkcija u Photoshop-u. U ovom tekstu fokus će biti na pravljenje selekcija sa Pen Tool-om.

Razlika između Pen Tool alatke i ostalih alatki za selekciju

Za razliku od ostalih alata za selekciju Pen Tool ne obraća pažnju na piksele koji se nalaze ispod njega i pruža potpunu kontrolu nad onim što je izabrano. Pen Tool omogućava povratak i uređivanje izbora. Stvara putanje preko slike i povezuje više tačaka zajedno. I ako se koristi za crtanje oblika, Pen Tool je idealan alat za izrezivanje oblika i pravljenje selekcija.

Osnove korišćenja Pen Tool alatke

Pen Tool ima razne opcije alata, prve tri opcije (Pen Tool, Freeform Pen Tool, Curvature Pen Tool) alata su alati za pravljenje putanje, druge tri opcije (Add Anchor Point Tool, Delete Anchor Point Tool, Convert Point Tool) su opcije za kontrolisanje tačaka.

Za početak ćemo se upozanti sa osnovnim korišćenjem Pen Tool-a. Izaberite alat koristeći prečicu P. Klikom na radnu površinu nastaje takozvana Referentna Tačka Anchor Point. Držeći komandu SHIFT, putanja koja se pravi između dve referentne tačke biće prava, tj. putanja će se iscrtavati pod uglovima od 0,45 i 90 stepeni.

Kada se klikne na željeno mesto i povučete kursor mišem ne puštajući ga, pojavljuju se ručice. Ručice se kontrolišu na više načina. Sa držanjem ALT-a kontroliše se jedna ručica nezavisno od druge. Takođe kada sa držanjem ALT-a i klikom na referentnu tačku, ručice koje pokazuju smer će nestati. Tada se putanja nastavlja iz nulte pozicije, to znači da neće imati početni ugao iz koga će putanja krenuti. Kada sa Convert Point Tool priđete tački koja je u nultoj poziciji i povučete kursor mišem, ručice će se praviti ravnomerno u istim pravcima.

Prednosti korišćenja Pen Tool alatke

Najveća prednost upotrebe ovog alata ja ta što se može vratiti na početak i može se uređivati selekcija po tačkama. Tako, ukoliko se primeti da je neki deo propušten ili nismo zadovoljni sa selekcijom na tom delu putanje, ne mora se ponavljati cela putanja, tj. selekcija koja iz nje nastaje. Sa Direct Selection tool-om prečica A se pomera na putanju i pojedinačno se uređuju tačke.

Takođe dok se crta putanja mogu se brisati prehodne tačke u putanji i nastavljati dalje bez prekida ili vraćanja na početak putanje.

Ovim alatom mogu se dodavati ili brisati tačke na putanji jednostavnim prilaskom na putanju. Kursor koji je u obliku naliv-pera kada priđe putanji dobija oznaku +, to znači da sa klikom na tom mestu se dodaje tačka. Kada kursor dobije oznaku -, klikom na tačku ona će biti obrisana.

Selekcija sa Pen Tool alatkom

Kada se iscrta putanja u gornjem desnom uglu pojavljuju se opcije koje pitaju da li će ta putanja biti Selekcija, Maska ili Oblik. 

Da bi se od putanje napravila selekcija u gornjem meniju izaberemo opciju Selection, tada se pojavljuje dijalog meni gde možemo određivati Feather, i da li će i kako selekcija koja se dodaje uticati na već postojeće. Postoji opcija “Anti-alias”. Anti-alias predstavlja mekoću ivica selekcije. Kada je ta opcija čekirana ivice su mekše, a kada nije čekirana ivice selekcije su tvrđe. Zato se to polje uvek ostavlja čekirano.

Pravljenje vektorske maske sa Pen Tool alatkom 

Klikom na Add Layer Mask pravimo masku na layer-u, još jednim klikom na istu ikonicu pravimo vektorsku masku, s tim što se feather gubi izvan napravljenje putanje. Za direktno pravljenje vektorske maske odaberemo opciju Mask. Još jedan način za pravljenje vektorske maske je klik sa CTRL komandom na ikonicu (Add Layer Mask).

Prilikom pravljenja novih putanja tj. maski u gornjem meniju se nalazi korisni set funkcija u kojoj se bira kako će novonastala putanja da utiče na već postojeće. Tako sa crtanjem nove putanje možemo dodavati, spajati, oduzimati, presecat, i isecati. Potrebno je kliknuti na željenu funkciju pre početka pravljenja nove putanje.

Transformacije putanje i gde ih naći 

Desnim klikom miša otvra se meni sa raznim mogućnostima transformacije i korišćenja putanje. Najbitnija je mogućnost transformacije maske kako bi putanja bila dovedena u savršeni položaj za pravljenje selekcije

Putanju koja je napravljenja uvek se može pronaći u odeljku Paths. Bitno je da se ona imanuje zbog lakšeg nalaženja.

Pen Tool ispred svih

Pomoću ove alatke imate potpunu kontrolu nad bilo kojim izborom u Photoshop-u. Pen Tool možda nije najbrža alatka za selekciju, ali kada je u pitanju tačnost, Pen Tool alatka je daleko ispred svih.

Made by Vladimir Bojić –  Senior Graphic Designer @Digitizer

Sign Up Now.

Follow.

Chat.

Contact Form.

  Kontakt Forma.

  ime i Prezime*
  Email*
  Da li želite da ostavite broj mobilnog telefona?*
  Broj mobilnog telefona
  Kompanija/Organizacija*
  Website
  Šta je potrebno Vašoj kompaniji/organizaciji?
  Da li znate koje rezultate želite da postignete?*
  Koje rezultate želite da postignete?


  Mobile & Mail.

  Back To Top